Wij gebruiken cookies om onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Met uw toestemming kunt u ons de volledige inhoud van awekas.at aanbieden
meer informatie

Website weerwidget
Station
Grote
Taal
Eenheden
Windeenheid
Achtergrond
Tekst
Frame
Hoekradius
HTML-Code
Door gebruik van de gegenereerde HTML-Codes gaat U accoord met de gebruikersvoorwaarden in de huidig geldende uitvoering.
Gebruikersvoorwaarden
De widget, de daarbij horende code en de daarmede verkregen inhoud zoasl weersvoorspellingen, weerdata en andersoortige functies ( als geheel vervolgens "widget"vernoemd ) worden U door Awekas Gmbh, Am Bahndamm 8, 4563 Oostenrijk ("awekas.at") kostenloos voor toepassing in zakelijke of private websites ter beschikking gesteld .

De toepassing en het gebruik van de door Awekas ter beschikking gestelde widget geschiedt uitsluitend onder de volgende gebruikersvoorwaarden:

§ 1 Gebruik van de widget

1.1 Door gebruik van de widget geeft Awekas U toestemming de widget op Uw website toe te passen en te gebruiken. Doorgifte aan derden is niet toegestaan. Tevens heeft U ook niet het recht om dit voor een ander doel als hier beschreven te gebruiken.

1.2 De invoeging en het gebruik van de widget is kostenloos en vrijblijvend.

1.3 De link van de widget naar de website www.awekas moet altijd behouden blijven.

1.4 Het AWKAS logo als deel van de widget dient altijd zichtbaar op Uw site te zien zijn.

1.5 U ben verplicht de widget niet te misbruiken of door gebruik tegen geldend recht of recht van derden te handelen. U garandeerd dat andere inhoud van Uw website niet tegen geldend recht of rechten van derden indruisen. U stelt Awekas vrij van alle aanspraken door derden, welke door Uw eigen verschulden van plichten voorkomen die uit deze gebruiksvoorwaarden vast liggen.Dit geldt ook voor de passende kosten van gerechtliche verdediging.

1.6 We houden het recht om de widget ten allen tijde geheel of ten dele te veranderen, uit te breiden, reclame in te passen of de dienstverleneing zonder vooraankondiging te beeindigen.

§ 2. Vervaardiging van de widget

2.1 In het bouwproces op www.Awekas.at kunt U de widget grafisch vormgeven, door bijvoorbeeld de kleuren of het formaat te kiezen. U geeft het station aan waarvoor de weerdata op Uw website moet worden getoond.

§ 3 Aansprakelijkheidsuitsluiting

3.1 De door AWEKAS door de widget ter beschikking gestelde info en data dienen alleen voor informatiedoeleinden en zijn naar beste eer en geweten uitgegeven. Voor niet correcte weersvoorspelingen en / of niet volledige en / of onjuiste inhoud neemt AWEKAS geen verantwoording. Ook garandeerd AWEKAS geen constante beschikbaarheid en actualiteit van de widget.

§ 4 Auteursrechten

4.1 De gebruiker neemt ter kennis dat de aangeboden diensten auteursrechtelijk beschermde verrichtingen bevatten. Een schending van deze auteursrechten kan strafrechtelijk vervolgt worden. AWEKAS geeft U het recht van toepassing en gebruik van de widget ( inclusief gebruik van het AWKAS logo ) uitsluitend voor gebruik van inbinding op Uw website.

4.2 De widget, gelijk welke grafische vormgeving of geografische betrekking, blijft eigendom van AWEKAS. Het intelectuele eigendom van de layout en code behoort aan Awekas Gmbh.

4.3 De door de widget verkregen informatie mogen op geen enkele manier machinaal of geautomatiseerd verzameld worden.

§ 5 Verder

5.1 Indien een bepaling van deze voorwaarden niet werkzaam is, dan nog blijft de overeenkomst van kracht.

5.2 AWEKAS behoudt zicht het recht voor deze gebruiksvoorwaarden geheel of ten dele te veranderen. De veranderingen worden U in gepaste vorm ter kennis gesteld. Tevens zijn de gebruiksvoorwaarden zelf periodiek op veranderingen te testen.

5.3 De gehele rechterlijke betrekkingen alsmede deze bepalingen tussen U en AWEKAS zijn uitsluitend gehouden aan het Oostenrijkse recht. Er geldt oostenrijks recht onder uitsluiting van het UN-kooprecht. Mocht U handelaar zijn, dan geldt de zetel van AWEKAS als bepalende gerechtsstandplaats.