Algemene bepalingen van AWEKAS Weerkaartensysteem

Algemeen:
Bij AWEKAS gaat het om een meetsysteem dat uit private, vrijwillige stations wordt gevormd. Garantie voor juistheid,beschikbaarheid en continuïteit van de door AWEKAS ter beschikking gestelde data wordt niet gegeven. De service van AWEKAS is de ter beschikking stellen van website, kaarten en tabellen die weerdata bevatten. Voor uitval van enkele of de gehele service, of storingen op het internet, wordt nadrukkelijk geen verantwoording genomen. AWEKAS neemt verder geen verantwoording voor schades, die direct of indirect door de service van AWEKAS worden veroorzaakt .Verantwoording en schadeaanspraak kunnen AWEKAS niet doen gelden. De internet-kaartenservice is in principe continu beschikbaar. Bij bijzondere omstandigheden,tijdens noodzakelijk onderhoud en al naar gelang volledige belasting, verkeer resp. bedrijfstoestand die voor de toegang,functioneren of de service van AWEKAS resp. de afwikkeling van service van te gebruiken telecommunicatie- inrichtingen en netwerken noodzakelijk zijn, kan het tot beperkingen of onderbrekingen komen. De deelnemer neemt ervan kennis dat AWEKAS niet verplicht is om inhoudelijke data voor deelnemers voor onbeperkte tijd op te slaan of oproepbaar te houden ( bijv, logdatabestanden )
AWEKAS behoud zich het recht voor om de verrichtingen uit breiden, te veranderen en verbeteringen door te voeren. Verder behoud AWEKAS zich het recht voor om de data-overdacht van enkele, meerdere, of alle data van de deelnemer, tijdelijk op te schorten of op termijn te weigeren. Geen overeenkomstige verplichting bestaat in ieder geval wanneer AWEKAS in ander geval zichzelf aan gevaar van gerechtelijke vervolging bloot zou stellen. De deelnemer verplicht zich de prestaties van AWEKAS op geen enkele manier zodanig te gebruiken of door aanspraak van anderen te laten opnemen, hetgeen tot benadeling van derden leidt, of voor AWEKAS of andere computers tot risico van bedrijfszekerheid of gevaar voor functioneren kan leiden. Gevraagde data /informatie mag niet tegen wettelijke bepalingen en verordeningen resp. tegen de door de aanbieder van de databank resp. tegen de in de service bepaalde voorwaarden gebruikt worden. Het geldigheidsbereik van de ter beschikking gestelde site geld alleen voor zich op de domein www.awekas.at bevindende inhoud.

Duur van lidmaatschap.:
De deelname bij AWEKAS wordt voor onbepaalde tijd afgesloten en kan ten allen tijde ( ook zonder reden ) worden stopgezet. De beëindiging kan door de deelnemer zelf, door stoppen van dataoverdracht,of door AWEKAS d.m.v. uitschrijven van de account geschieden.

Copyrecht:
De sofwareprodukten en het logo zijn geestelijk eigendom van AWEKAS. Het wettelijk recht op het geestelijk eigendom, in het bijzonder het auteursrecht van AWEKAS en op haar werk kan geen afstand gedaan worden. Een commercieel gebruik of doorgifte van data en grafische elementen aan derden, is alleen met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AWEKAS toegestaan. De inhoud van de totale website zijn geestelijk eigendom van AWEKAS en derhalve auteursrechtelijk beschermd. De website dient uitsluitend informatie en is alleen voor persoonlijk gebruik bestemd. Iedere verder gebruik, alsmede reproductie , verbreiding, opslaan of reproductie van de inhoud, in het bijzonder het commerciële gebruik, en doorgifte aan derden behoeft de uitdrukkelijke toestemming van AWEKAS. Verwijderen of veranderen van de copy-aantekening is niet toegestaan. De auteursrechtelijk beschermde verrichtingen van AWEKAS mogen noch in het origineel noch bij reproductie zonder toestemming veranderd te worden. Nabootsing, van welke aard dan ook, zijn ontoelaatbaar.

Verder gebruik van data:
Door activering van de zgn. AWEKAS Plus functie in het gebruikersprofiel van de deelnemer worden verruimde functies vrijgegeven en als zodanig de functieomvang van de ter beschikking gestelde service uitgebreid. Een opsomming van functies word op de website van AWEKAS getoond. De in gebruik name geschiedt door de keuze van de “JA” knop voor de AWEKAS Plus functie in het gebruikersprofiel te activeren. Door activering van de AWEKAS Plus functie geeft de deelnemer AWEKAS uitdrukkelijk het recht om data van de deelnemer aan derden door te geven en voor commercieel gebruik te bestemmen. Een prestatieaanspraak door derden aan de deelnemer zal hierdoor niet ontstaan. Van doorgifte uitgesloten zijn e-mailadres,AWEKAS gebruikersnaam en paswoord. De toestemming voor doorgifte kan op ieder moment worden herroepen door de AWEKAS Plus functie in het gebruikersprofiel uit te schakelen.

Dataopslag:
AWEKAS zal op basis van de telecommunicatiewet en de databescherming van personengebonden stamdata van de klant vastleggen en verwerken. Personengebonden stamdata zijn in het bijzonder: E-mailadres , geografische positie, gebruikersnaam,paswoord.
Inhoudelijke data,(weerdata), als ook bemiddelingsdata, worden alleen vastgelegd, voor zover dit voor de inbreng van concrete service noodzakelijk of zinvol is, of zover dit voor de daarvoor bevoegde strafvervolgingsautoriteit in het kader van desbetreffende wettelijke bepalingen werd voorgeschreven, of ter bescherming van lastig gevallen netdeelnemers in de telecommunicatiewet is voorzien. AWEKAS heeft het recht toegangsstatistieken bij te houden.